Search
Generic filters
Exact matches only
MENU

Kluster Pengeluaran Nanas Lestari (KNAL) 

Projek Pembangunan KNAL

Program pembangunan Kluster Pengeluaran Nanas Lestari merupakan program penyusunan semula sektor pekebun kecil secara pengurusan berpusat melalui pendekatan koperasi/kelompok/pertubuhan atau entiti yang berkaitan sebagai mini estet dengan membangunkan tanaman nanas daripada varieti bernilai tinggi untuk pasaran PREMIUM dengan matlamat utama untuk melahirkan pengusaha nanas berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020;

Program ini di adaptasi dari program TKPN yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian sejak tahun 2001 yang merupakan satu untuk menggalakkan pelaksanaan projek pertanian secara berskala besar, komersil dan berteknologi tinggi oleh usahawan termasuk sektor swasta.

Objektif
 • Mewujudkan zon/kawasan kekal pengeluaran ;
 • Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan;
 • Membangunkan dan meningkatkan penglibatan usahawan dalam bidang pengeluaran tanaman nanas secara komersial;
 • Meningkatkan pendapatan bersih peserta kepada sekurang-kurangnya RM5,000 sebulan; dan
 • Menggalakkan dan meningkatkan penglibatan sector swasta dalam pengeluaran tanaman nanas
Konsep Pelaksanaan
Model Perniagaan
Komponen Projek

Pembangunan Infrastruktur Asas Ladang

 • Melibatkan pembersihan kawasan, penyediaan kawasan (termasuk pengukuran dan pembahagian lot, penyiasatan tanah), pagar sempadan, perparitan, sistem pengairan, jalan ladang, rumah kediaman untuk peserta, pejabat ladang dan pusat pengumpulan hasil, stor, peralatan kejenteraan pertanian termasuk penyediaan laporan EIA/EMP dan ICT serta kemudahan air dan elektri. Kadar bantuan maksimum adalah RM20,000 sehektar.

Pemberian Insentif Bahan tanaman MD2

 • Pemberian insentif benih (sulur) MD2 kepada peserta individu dan peladang kontrak menggunakan pendekatan sistem pawah. Setiap peserta layak menerima 20,000 sulur per ekar dengan had maksima 10 ekar per peserta. Setiap peserta juga disyaratkan untuk mengembalikan benih pada nisbah 1:1 iaitu setiap satu (1) benih yang disalurkan dan sebanyak 1 benih akan dikembalikan kepada LPNM untuk tempoh yang akan ditentukan.
Ciri-ciri Projek

Skala Individu

(a) Melibatkan peserta perseorangan @ Individu;

(b) Mengusahakan tanah milik LPNM atau tanah pajakan LPNM dengan keluasan ≤ 4.0

hektar;

(c) Memajak atau menyewa tanah milik LPNM atau tanah pajakan LPNM mengikut kadar

yang ditetapkan;

(d) Mengusahakan projek tanaman nanas sahaja dan hendaklah meaplikasikan

teknologi pengurusan ladang mengikut Piawaian Amalan Pertanian Baik (APB); dan

(e) Mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh bagi menampung kos operasi dan

pengurusan ladang serta menggajikan pekerja-pekerja ladang;

 

Skala Komersial

(a) Merupakan Syarikat atau 1Kelompok atau 2Koperasi yang akan bertindak sebagai peneraju projek dan

hendaklah melantik individu atau orang perseorangan sebagai 3peladang kontrak;

(b) Mengusahakan tanah milik LPNM atau tanah pajakan LPNM dengan keluasan ≥ 50 hektar;

(c) Memajak atau menyewa tanah milik LPNM atau tanah pajakan LPNM mengikut kadar yang ditetapkan;

(d) Melaksanakan program penanaman nanas melalui penglibatan Peserta KNAL pada nisbah 1:1

daripada keseluruhan kawasan yang di pajak @ sewa dan setiap Peserta KNAL hendaklah

diperuntukkan sekurang-kurang 10 ekar untuk terlibat dalam pengeluaran nanas;

(e) Mempunyai modal pusingan yang mencukupi;

(f) Mempunyai pengurusan dan sumber tenaga yang mencukupi;

(g) Mempunyai pengetahuan asas peladangan dan keutamaan diberikan kepada syarikat yang kukuh dan

berpengalaman dalam bidang pertanian; dan

(h) Memberi jaminan pasaran produk-produk yang dikeluarkan oleh Peserta KNAL

Kriteria dan Kelayakan

(a) Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia;

(b) Pemilikan persendirian @ individu @ syarikat;

(c) Hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan LPNM sebagai penanam nanas

(d) Taraf milik tanah yang sah;

(e) Menyediakan dalam akaun bank sekurang-kurangnya RM20,000 untuk peserta individu

dan RM 100,000.00 bagi Syarikat Peneraju untuk tujuan menyelenggara modal

pusingan; dan

(f) Hendaklah melaksanakan tanaman nanas secara tunggal.

Peserta

Skim Pengesahan Bahan Tanaman (SPBT)

Pengenalan
Bahan tanaman adalah input asas yang penting bagi pengeluaran hasil tanaman di Malaysia. Penggunaan bahan tanaman diperaku, menjamin ketulenan baka dan kualitinya. Pengeluaran bahan tanaman tulen dan berkualiti hanya dapat dilakukan melalui pematuhan prosedur pengeluaran bahan tanaman dan pencapaian standard yang ditetapkan. Bagi merealisasikan objektif tersebut, Jabatan Pertanian telah mewujudkan Skim Pengesahan Bahan Tanaman (SPBT).

Di bawah SPBT, Pegawai Pemeriksa kompeten akan memperakukan anak benih klon buah-buahan yang memenuhi standard ditetapkan. Keyakinan pembeli akan meningkat terhadap nurseri tanaman yang mengeluarkan anak benih klon yang diperaku. SPBT terbuka kepada pengusaha nurseri tanaman seluruh Malaysia. Penyertaan adalah secara sukarela dan tidak dikenakan sebarang bayaran.

Pendaftaran
Penyelaras projek perlu mendaftar peserta KNAL dengan mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi dengan memuat turun dari ABK 1 atau di alamat Urusetia Skim Pengesahan Bahan Tanaman, Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia, Wisma Tani Aras 7, No. 30 Persiaran Perdana, Presint 4, 62624 Putrajaya.

Selepas menjadi Peserta SPBT, pihak Peserta KNAL diwajibkan memohon perakuan bahan tanaman mengikut jenis pengeluaran bagi jenis varieti tanaman yang terdapat dalam Senarai Varieti Tanaman untuk pengesahan SPBT. Jenis pengeluaran dan Senarai Varieti Tanaman untuk pengesahan SPBT sentiasa dikemaskini mengikut keperluan semasa.

Faedah Menyertai SPBT

Peserta KNAL yang menyertai SPBT akan menerima faedah berikut :

 • Berpeluang menjadi pembekal bahan tanaman untuk projek KNAL dibawah BPTN, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia.
 • Bahan tanaman yang diperakukan oleh Jabatan Pertanian dapat meningkatkan keyakinan pembeli terhadap ketulenan varieti tanaman;
 • Jabatan Pertanian membantu mempromosikan nurseri tanaman yang menyertai SPBT melalui pameran dan Portal Rasmi Jabatan Pertanian;
 • Menerima khidmat nasihat dan bimbingan daripada pegawai Jabatan Pertanian dan pegawai Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia.

 

ABK 1 - Borang Pendaftaran SPBT

Malaysian Good Agricultural Practice (myGAP)

Amalan Pertanian Baik (APB)
Satu sistem pengurusan sumber di dalam pengeluaran pertanian secara baik dan lestari. Sistem ini dapat meningkatkan produktiviti ladang serta menghasilkan makanan yang selamat dan berkualiti dengan mengambilkira kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja serta memelihara alam sekitar.

Malaysian Good Agricultural Practice (myGAP)
Satu skim pensijilan yang dirangka oleh Jabatan Pertanian pada tahun 2002 untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan APB berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan. myGAP merupakan penjenamaan semula bagi menggantikan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM). Skim ini dibangun berpandukan Malaysian Standard MS 1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice (GAP).

Objektif

Menjadi amalan pengusaha di dalam menjalankan aktiviti di ladang supaya menghasilkan keluaran segar yang lebih berkualiti dan selamat untuk dimakan.

Tujuan

 • Menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan.
 • Produktiviti pengeluaran meningkat.
 • Keselamatan serta kebajikan pekerja ladang terjamin.
 • Hasil pertanian mudah dikenali dan dapat bersaing di pasaran domestik dan antarabangsa.
 • Memelihara alam sekitar.
 • Penggunaan racun makhluk perosak yang kurang.

Kategori

a) Pemohon adalah seperti berikut :
i) Persendirian
ii) Syarikat Swasta
iii) Agensi/Badan Berkanun

b) Pemohon hendaklah memastikan :
i. Tanah yang diusahakan sah di sisi undang-undang.
ii. Ladang telah mula bertanam dan mengeluarkan hasil.
iii. Hasil yang dikeluarkan adalah bertujuan untuk jualan domestik atau eksport.

Prosedur Permohonan

a) Permohonan myGAP hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan myGAP 1-1. Borang boleh didapati di :
Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Putrajaya
• Jabatan Pertanian Negeri
• Pejabat Pertanian Daerah
• Portal Rasmi Jabatan Pertanian

b) Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pertanian Daerah yang berdekatan. Set dokumen yang perlu dihantar adalah seperti berikut :
• Borang Permohonan myGAP 1-1
• Salinan kad pengenalan / Sijil Pendaftaran SSM yang telah disahkan.
• Salinan bukti pemilikan tanah seperti geran tanah, surat perjanjian sewa tanah dan Surat kebenaran mengusahakan tanah.

Kriteria Penilaian

Pemohon mesti lulus ketiga-tiga perkara berikut iaitu :

Pemeriksaan Tapak
Analisis hasil bagi residu racun makhluk perosak, logam berat dan mikrobial
Audit amalan ladang

Proses Persijilan
Sila rujuk Carta Alir Pensijilan myGAP
Tempoh kelulusan pensijilan adalah dalam tempoh 6 hingga 24 bulan

Audit myGAP

a)Pra-Audit
i)Dijalankan bagi memastikan pengusaha mengamalkan amalan pertanian baik dan memenuhi keperluan pensijilan myGAP.
ii)Pegawai pra-audit terdiri daripada Pegawai Jabatan Pertanian peringkat Daerah.
iii)Pegawai Jabatan Pertanian peringkat Daerah akan mengambil sampel hasil untuk tujuan analisis residu racun makhluk perosak, logam berat dan mikrobial.

b)Audit Susulan
i) Audit luar dijalankan bagi mengenalpasti pengusaha mengamalkan dan mematuhi amalan pertanian baik berdasarkan standard yang telah ditetapkan dan seterusnya mengesyorkan untuk dipersijilkan.
ii) Pengauditan dilaksanakan oleh Pegawai Jabatan Pertanian (Teknikal) yang telah dilantik oleh Ketua Pengarah Pertanian.

Tempoh sahlaku
Pensijilan myGAP adalah selama dua (2) tahun.

Pemantauan
Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali oleh pihak Jabatan Pertanian.

Pembaharuan Sijil myGAP
i) Perlu dikemukakan dalam tempoh enam bulan sebelum tamat tarikh sah laku.
ii) Pembaharuan sijil akan dikeluarkan sekiranya ladang masih mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pembatalan Sijil myGAP
Pengiktirafan myGAP boleh ditarik balik atas sebab seperti berikut :
i) Tidak memperbaharui sijil setelah tamat tempoh.
ii) Jika dalam tempoh tersebut ladang itu didapati gagal mematuhi syarat- syarat yang ditetapkan.
iii) Menyalahgunakan sijil dan logo myGAP dalam apa jua cara.

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh hubungi :

Urusetia
Seksyen Pensijilan Ladang
Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Jabatan Pertanian,
Aras 7, No. 30, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62624 Putrajaya.

No. Tel : 03-8870 3597 / 3570 / 3566 / 3193 / 3580 / 3587 / 3450 / 3569 / 3446 / 3454
No. Faks : 03-8888 7639
Emel : salmsom.doa[dot]gov[dot]my

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

Talian Pantas : 07-236 1211 / 07-236 1012
No Faks : 07-236 5694 / 07-236 5451
umum@mpib.gov.my

Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas

Tarikh Kemaskini: 13 Oktober 2021 pada 10:47:07

0306269
Jumlah Kunjungan : 306269
Who's Online : 6
© 2021 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram